Cjenik

Na temelju članka 33. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/2013) i Odluke o javnoj usluzi prikupljanja miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog komunalnog otpada i odvojenog prikupljanja otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila te krupog (glomaznog) komunalnog otpada u Gradu Malom Lošinju, članak 13. S.N. (20/14) i Odluke o javnoj usluzi prikupljanja miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog komunalnog otpada i odvojenog prikupljanja otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila te krupog (glomaznog) komunalnog otpada u Gradu Cresu, članak 13 S.N. (18/14) te članka 36. toč.15. Društvenog ugovora, Skupština društva Komunalne usluge Cres Lošinj d.o.o. na sjednici održanoj dana 14.07.2014. donijela je

ODLUKA O NAČINU PLAĆANJA I VISINI CIJENA JAVNE USLUGE PRIKUPLJANJA MJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA ZA KORISNIKE IZ SKUPINE 1- KUĆANSTVA

te je na sjednici dana 18.06.2015. donesena

IZMJENA I DOPUNA ODLUKE O NAČINU PLAĆANJA I VISINI CIJENA JAVNE USLUGE PRIKUPLJANJA MJEŠANOG OTPADA ZA KORISNIKE IZ SKUPINE 1 – KUĆANSTVA

Na temelju članka 33. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/2013) i Odluke o javnoj usluzi prikupljanja miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog komunalnog otpada i odvojenog prikupljanja otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila te krupog (glomaznog) komunalnog otpada u Gradu Malom Lošinju, članak 13. S.N. (20/14) i Odluke o javnoj usluzi prikupljanja miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog komunalnog otpada i odvojenog prikupljanja otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila te krupog (glomaznog) komunalnog otpada u Gradu Cresu, članak 13 S.N. (18/14) te članka 36. toč.15. Društvenog ugovora, Skupština društva Komunalne usluge Cres Lošinj d.o.o. na sjednici održanoj dana 14.07.2014. donijela je

ODLUKA O NAČINU PLAĆANJA I VISNI CIJENA USLUGA GOSPODARENJA OTPADOM ZA KORISNIKE USLUGE IZ SKUPINE 2 – GOSPODARSTVO

te je na sjednici dana 18.06.2015. donesena

IZMJENA I DOPUNA ODLUKE O NAČINU PLAĆANJA I VISINI CIJENA USLUGA GOSPODARENJA OTPADOM ZA KORISNIKE USLUGE IZ SKUPINE 2 – GOSPODARSTVO 

Na temelju članka 20. Zakona o komunalnom gospodarstvu (N.N. 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 49/11 i 84/11), te članka 38.toč.14. Društvenog ugovora, Skupština društva Vodovoda i čistoće Cres Mali Lošinj d.o.o. na sjednici održanoj dana 18.06.2015. godine donijela je Odluku o načinu plaćanja i visini cijena ostalih komunalnih usluga:

ODLUKA O NAČINU PLAĆANJA I VISINI CIJENA OSTALIH KOMUNALNIH USLUGA