Gospodarenje otpadom

Na području otoka Cresa i Lošinja, kao i okolnih otoka (Susak, Ilovik,Unije, Srakane) komunalni otpad skuplja se i odvozi organizirano. Komunalnu djelatnost skupljanja, odvoza i postupanja s komunalnim otpada obavlja gradsko trgovačko društvo Komunalne usluge Cres Lošinj d.o.o.

Prema Zakonu o otpadu RH, otpad su tvari i predmeti koje je vlasnik, odnosno proizvođač otpada (pravna ili fizička osoba) odbacio, odnosno odložio, odnosno namjerava ih ili mora odložiti. Prema mjestu nastanka razlikuju se dvije vrste otpada – komunalni i tehnološki (industrijski) otpad.  

Prikupljeni komunalni otpad  odlaže se i zbrinjava na odlagalištima otpada Prižić (Cres) i Kalvarija (Lošinj). Poslovi odlaganja komunalnog otpada podrazumijevaju razastiranje, sabijanje i prekrivanje otpada. Prisutan  je danonoćni nadzor objekta odlagališta od neovlaštenog ulaska i neovlaštenog odlaganja.

Najznačajnija investicija društva u području gospodarenja otpadom je sanacija odlagališta komunalnog otpada Kalvarija u Malom Lošinju.Sanacijom odlagališta otpada Kalvarija planira se izgradnja ulazno-izlazne zone, upravno-servisnog centra, pretovarne stanice, reciklažnog dvorišta i kompostane te sanacija postojeće plohe za odlaganje otpada. Sanaciju sufinanciraju Grad Mali Lošinj i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Komunalni otpad je otpad iz kućanstava, otpad koji nastaje čišćenjem javnih površina i otpad sličan otpadu iz kućanstva koji nastaje u gospodarstvu, ustanovama i uslužnim djelatnostima. Za ispravno postupanje s komunalnim otpadom prvenstveno su odgovorni sami stanovnici koji su proizvođači vlastitog otpada. Komunalne tvrtke moraju stvoriti  uvjete koji će svim stanovnicima omogućiti primjereno postupanje s komunalnim otpadom.

U svrhu skupljanja, odnosno utovara i odvoza otpada koristi se više tipova vozila, specijaliziranih za određene namjene, i to 10 vozila za područje Grada Cresa i 19 vozila za područje Grada Malog Lošinja.

Komunalni otpad preuzima se iz posuda postavljenih na sabirnim mjestima koja su raspoređena u skladu s potrebama korisnika komunalnih usluga.

Odvojeno prikupljanje papira, staklene i plastične ambalaže vrši se u posebnim posudama.

sve-posude-bez-ostalog

01.07.2013. započela je  1.faza novog sustava gospodarenja otpadom na otocima Cresu i Lošinju kao i okolnim otocima Susku, Iloviku,  Unijama te Malim i Velim Srakanama. Prva faza novog sustava podrazumijeva pojačano odvojeno prikupljanje papira i kartona te stakla  kao i vrtno kompostiranje.Na javnim površinama uz kontejnere za otpad, postavljeni su plavi spremnici za papir i karton, crni spremnici za staklo te žuti spremnici za plastiku.

Isto tako, budući da biootpad čini približno 42% komunalnog otpada, svim korisnicima komunalnih usluga koji imaju uvjete za kompostiranje omogućeno je besplatno preuzimanje kompostera.

 komposter22 U promoviranju odvojenog prikupljanja otpada Komunalne usluge Cres Lošinj d.o.o. poduzele su slijedeće mjere:

  • Nabava spremnika za otpad i kompostera za područje Grada Cresa
  • Nabava spremnika za otpad i kompostera za područje Grada Malog Lošinja
  • Nabava specijalnog komunalnog vozila za skupljanje komunalnog otpada
  • Postavljanje spremnika za odvojeno prikupljanje slijedećih vrsta otpada: papir i karton; staklo;plastika
  • Besplatno dijeljenje kompostera građanima na području Cresa i Lošinja
  • Tiskanje promotivni letaka o održivom gospodarenju otpadom

Više informacija o tome kako razdvajati otpad te aktivnostima Komunalnih usluga vezanih uz odvojeno prikupljanje otpada – pronađite na stranici EKOOTOCI.