Objašnjenje računa

Dana 01. listopada 2022. stupio je na snagu novi Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada na području Gradova Cresa i Malog Lošinja, usklađen s novim Zakonom o gospodarenju otpadom (NN 84/2021).

Strukturu cijene javne usluge (CJU) čini:  cijena obvezne minimalne javne usluge (MJU) i cijena javne usluge za količinu predanog miješanog komunalnog otpada (C), prema formuli:  CJU= MJU+C.

Što je minimalna javna usluga (MJU)?

Minimalna javna usluga (MJU) je tzv. fiksni dio cijene. Minimalna javna usluga je iznos koji se osigurava radi ekonomski održivog poslovanja te sigurnosti, redovitosti i kvalitete pružanja javne usluge, kako bi sustav sakupljanja komunalnog otpada mogao ispuniti svoju svrhu.

MJU iznosi 70 kn (9,29 eur)/mjesečno za korisnike iz kategorije ”kućanstvo”, odnosno 150 kn (19,91 eur) /mjesečno za korisnike iz kategorije ‘‘nije kućanstvo”.

Što je cijena javne usluge za količinu predanog miješanog komunalnog otpada (C)?

Cijena javne usluge za količinu predanog miješanog otpada je tzv. varijabilni dio cijene i ovisi o mjesečnoj količini predanog miješanog komunalnog otpada (MKO) te je ista za sve kategorije korisnika (kućanstvo/nije kućanstvo): 

Mjesečna količina miješanog komunalnog otpada

           Cijena kn/ litra

Cijena euro/ litra

≤750 litara

0,16 kn

0,02 €

>750 litara do 1500 litara

0,40 kn*

≤750 litara naplaćuje se po 0,16 kn

>750 do 1500 l naplaćuje se po 0,40 kn

 

0,05 €

>1500 litara

0,50 kn*

* ≤750 litara naplaćuje se po 0,16 kn

>750 do 1500 l naplaćuje se po 0,40 kn

>1500 l naplaćuje se po 0,50 kn

0,07 

Gornja tablica primjenjuje se na korisnike neovisno imaju li dodijeljeni spremnik odgovarajućeg volumena ili koriste otpadomjer (kapacitet otpadomjera iznosi 25 litara).

PRIMJERI OBRAČUNA CIJENE JAVNE USLUGE

     1. Kategorija ”kućanstvo”, 375 litara otpada mjesečno (15 otvaranja otpadomjera)

Minimalna javna usluga – MJU = 70,00 kn 

Miješani komunalni otpad-MKO =60,00 kn  (375 l * 0,16 kn/l)

UKUPNO bez PDVa: 130,00 kn / 16,72 eur 

 

   2. Kategorija ”kućanstvo”, 750 litara otpada  mjesečno (30 otvaranja otpadomjera)  

Minimalna javna usluga – MJU = 70,00 kn 

Miješani komunalni otpad-MKO = 120,00 kn (750 l * 0,16 kn/l)

UKUPNO bez PDVa: 190 kn / 25,22 eur 

 

3. Kategorija ”kućanstvo”, 875 litara otpada mjesečno (35 otvaranja otpadomjera)

Minimalna javna usluga – MJU = 70,00 kn 

Miješani komunalni otpad-MKO = 170,00 kn (750 l * 0,16 kn/l + 125 l * 0,40 kn/l)

UKUPNO bez PDVa: 240 kn / 31,85 eur 

 

4. Kategorija ”nije kućanstvo”, 750 litara otpada mjesečno

Minimalna javna usluge – MJU = 150,00 kn

Miješani komunalni otpad-MKO = 120,00 kn (750 l * 0,16 kn/l)

UKUPNO bez PDVa: 270,00 kn / 35,84 eur

 

   5. Kategorija ”nije kućanstvo”, 1.200 litara otpada mjesečno 

Minimalna javna usluge – MJU = 150,00 kn

Miješani komunalni otpad-MKO = 300,00 kn (750 l * 0,16 kn/l + 450 l * 0,40 kn/l)

UKUPNO bez PDVa: 450,00 kn / 54,42 eur

 

6. Kategorija ”nije kućanstvo”, 2.200 litara otpada mjesečno 

Minimalna javna usluge – MJU = 150,00 kn

Miješani komunalni otpad-MKO = 770,00 kn (750 l * 0,16 kn/l + 750 l * 0,40 kn/l + 700 l * 0,50 kn/l)

UKUPNO bez PDVa: 920,00 kn / 122,10 eur