Cjenik

Na temelju članka 66. Zakona o gospodarenju otpadom (NN 84/21) i članka 29. Statuta Grada Cresa (SN PGŽ br. 29/09,13/14,05/18,25/18,22/20,08/21) Gradsko vijeće Grada Cresa donijelo je Odluku o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Cresa.

Na temelju članka 66. Zakona o gospodarenju otpadom (NN 84/21) i članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja (SN PGŽ br. 26/09,32/09,10/13 i 24/17-pročišćeni tekst 9/18, 9/21) Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja donijelo je Odluku o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Malog Lošinja. 

Temeljem navedenih Odluka član uprave komunalnog društva Komunalne usluge Cres Lošinj d.o.o., je nakon pribavljenih očitovanja i prethodnih suglasnosti gradonačelnika  Grada Cresa i gradonačelnice Grada Malog Lošinja donio Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada s primjenom od 01. listopada 2022. godine.

CJENIK JAVNE USLUGE PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA ZA GRAD CRES

CJENIK JAVNE USLUGE PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA  ZA GRAD MALI LOŠINJ

Cjenici na snazi od 01.09.2018. do 30.09.2022:

Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog otpada na području Grada Cresa

Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog otpada na području Grada Malog Lošinja

Na temelju članka 29. Društvenog ugovora, Uprava društva Komunalne usluge Cres Lošinj d. o. o. dana 22. travnja 2022.g. donijela je Cjenik ostalih usluga gospodarenja otpadom. Ovim Cjenikom utvrđuje se način plaćanja i visina cijena usluga na području Grada Malog Lošinja i Cresa, a koje se ne naplaćuju cjenikom javne usluge definirane člankom 66. Zakona o gospodarenju otpadom (NN 84/21), te Odlukom o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Malog Lošinja i Grada Cresa: 

CJENIK OSTALIH USLUGA GOSPODARENJA OTPADOM

Stupanjem na snagu ovog cjenika prestaje važiti članak 4., 5., 6., 7., 8., i članak 9. Odluke o načinu plaćanja i visini cijena ostalih usluga iz djelatnosti društva (Sl. novine broj 24/2018.):

ODLUKA O NAČINU PLAĆANA I VISINI CIJENA OSTALIH KOMUNALNIH USLUGA

 OPĆI UVJETI PRUŽANJA USLUGA

GRAD CRES

Opći uvjeti isporuke komunalne usluge ukopa pokojnika unutar groblja na području Grada Cresa

Opći uvjeti isporuke komunalne usluge javne tržnice na malo – ribarnice

Opći uvjeti isporuke komunalne usluge parkiranja na uređenim javnim površinama

GRAD MALI LOŠINJ

Opći uvjeti isporuke komunalne usluge ukopa pokojnika unutar groblja na području Grada Malog Lošinja

Opći uvjeti isporuke komunalne usluge javne tržnice na malo – ribarnice