OGLAS O PRODAJI GROBNICA-M.LOŠINJ

KOMUNALNE USLUGE CRES LOŠINJ d.o.o., Turion 20/A, Cres, kao Uprava groblja, Garibaldi 23, Mali Lošinj,  na temelju članka 7. Odluke o upravljanju grobljima Grada Mali Lošinj (“Sl. Novine” ŽPG br. 24/98.), objavljuje

O  G  L  A  S

O PRODAJI GROBNICA

Dodjeljuju se na korištenje grobnice na novom groblju u Malom Lošinju i to grobnice za 3 grobna mjesta u polju III i grobnice za  6 grobnih mjesta  u polju I, II i III.

Cijena grobnica za 3 grobna mjesta iznosi 36.000,00 kn s uključenim PDV-om, a cijena grobnica za 6 grobnih mjesta površine iznosi 45.000,00 kn s uključenim PDV – om.

Uprava groblja provodi izbor kandidata po redu za slobodne grobnice kako je to naznačeno na planu groblja. Kandidati imaju pravo biti nazočni javnom postupku izbora kandidata po ovom oglasu.

Povjerenstvo Uprave groblja provodi izbor kandidata, kriteriji za izbor su slijedeći:

  1. Prebivalište na području Grada Mali Lošinj se dokazuje preslikom osobne iskaznice

  2. Izbor kandidata u istom položaju izvršiti će se ždrijebom ukoliko postoji više zahtjeva za jedno grobno mjesto.

Ponude sa naznakom ¨Oglas za grobnicu¨ se dostavljaju na adresu: Uprava groblja, Garibaldi 23, Mali Lošinj. U sadržaju ponude treba obvezno navesti broj grobnice na koje glasi ponuda i dostaviti presliku osobne iskaznice. Svaka ponuda treba se odnositi samo za jednu grobnicu.

U Upravi groblja Garibaldi 23, Mali Lošinj se mogu pogledati grobnice  koje su predmet prodaje.

Nakon provedenog postupka po ovom oglasu Uprava groblja donosi rješenje o dodjeli na korištenje grobnice u kojem utvrđuje obvezu plaćanja cijene grobnice, jednokratne naknade za korištenje grobnice i plaćanje cijene godišnje naknade za grobno mjesto – grobnicu.

Ponude koje nisu koje nisu sačinjene u skladu sa toč. V. ovog Oglasa odbaciti će se i neće se razmatrati.

 

UPRAVA GROBLJA

Mali Lošinj, 17. 10. 2016.g.

Broj: 40 – 21/2016.