OGLAS-dodjeljuje se na korištenje grobnica u Velom Lošinju

KOMUNALNE USLUGE CRES LOŠINJ d.o.o., Turion 20/A, Cres, kao Uprava groblja na temelju članka 7. Odluke o upravljanju grobljima Grada Mali Lošinj (“Sl. Novine” ŽPG br. 24/98.), objavljuje
O G L A S

I. Dodjeljuje se na korištenje grobnica u Velom Lošinju pod brojem: 133/VL.
Procijenjena vrijednost grobnice po stalnom sudskom vještaku za graditeljstvo i procjenu nekretnina iznosi 22.550,00 kn bez PDV-a. Povjerenstvo Uprave groblja provodi izbor kandidata, kriteriji za izbor su slijedeći:
1. Prebivalište na području Grada Mali Lošinj – naselje Veli Lošinj se dokazuje preslikom osobne iskaznice ili uvjerenjem o prebivalištu.
2. Izbor kandidata u istom položaju izvršiti će se ždrijebom.

II. Ponude se dostavljaju na adresu: Uprava groblja, Garibaldi 23, Mali Lošinj zaključno do 29. 12. 2015. g. do 09:00 sati, kad je i vrijeme otvaranja ponuda na kojoj mogu biti prisutni kandidati koji su dali ponudu na ovaj oglas.

III. Nakon provedenog postupka Uprava groblja donosi rješenje o dodjeli grobnice u kojem utvrđuje obvezu plaćanja cijene grobnice, jednokratne naknade za korištenje grobnog mjesta i plaćanje cijene godišnje naknade za grobno mjesto.

IV. Ponude koje nisu kompletne, dostavljene u navedenom roku i koje nisu sačinjene u skladu sa toč. I. ovog Oglasa odbaciti će se i neće se razmatrati.

UPRAVA GROBLJA

Mali Lošinj, 16. 12. 2015.g.

Broj: 40 – 35/2015.

Dostaviti:

1. Oglasna ploča Uprave groblja.

2. Oglasna ploča grada Malog Lošinja.

3. Oglasna ploča Mjesnog odbora Veli Lošinj.

4. Internetska stranica Društva.

5. Arhiva, ovdje.