Odluka o načinu plaćanja i visini cijena ostalih usluga iz djelatnosti Društva

Na temelju članka 36. točka 15. Društvenog ugovora, Skupština društva Komunalne usluge
Cres Lošinj d. o. o. na sjednici održanoj dana 18. lipnja 2015.godine donijela je

Odluku o načinu plaćanja i visini cijena ostalih usluga iz djelatnosti Društva