Odlagališta otpada

Sustav postupanja s komunalnim otpadom obuhvaća skupljanje i zbrinjavanje komunalnog otpada odlaganjem na odlagališta Pržić na otoku Cresu i Kalvarija na Lošinju. Djelatnost skupljanja i zbrinjavanja otpada vrši tvrtka Komunalne usluge Cres Lošinj d.o.o.

Na odlagalištima otpada Pržić i Kalvarija zaposleno je ukupno 11 osoba, uz strukturu danu u donjoj tablici.

Struktura osoblja na odlagalištima otpada 2012.g.

radnici

Godišnje količine otpada dovezene na odlagališta Pržić (Cres) i Kalvarija (Lošinj) procjenjuje se na temelju broja ulazaka (radi istovara) pojedinih vozila te njihovog nominalnog kapaciteta, izraženog u kubnim metrima. U 2012.godini na odlagalištima odloženo je ukupno 59.079 m3 otpada.

Pregled ukupnih godišnjih količina odvezenog otpada na odlagališta Pržić i Kalvarija 2000.-2012.

kolicine-otpada

S okolnih otoka Unija, Ilovika i Suska komunalni otpad se brodom prevozi do Lošinja te se odlaže na odlagalištu Kalvarija. Volumne količine prevezenog otpada te njihov udio u ukupnom odloženom otpadu na Cresu i Lošinju prikazane su sljedećom tablicom.

Pregled ukupnih godišnjih količina prevezenog otpada s otoka Ilovika, Suska i Unija i udio u ukupnom odloženom otpadu 2006.-2012.

kolicine-otoci