Kako postupati s otpadom

Princip dosljedno odvojenog prikupljanja pojedinih vrsta otpada temelj je ekološkog sustava i postupanja s komunalnim otpadom. Stoga molimo građane i sve korisnike komunalnih usluga da otpad odlažu na za to previđena mjesta i za to predviđene posude:

pvc-kontejner.finish

kosara

papir

staklo