Ugradnja otpadomjera

Poštovane  sugrađanke  i  sugrađani,  Komunalne  usluge  Cres  Lošinj  d.o.o.  u  postupku je
uvođenja  novog  sustava  prikupljanja  komunalnog  otpada  sukladno  Uredbi  o gospodarenju
komunalnim otpadom koja je donesena na temelju Zakona o održivom gospodarenju otpadom.
Na području Grada Cresa i Grada Malog Lošinja komunalni otpad prikupljat će se pomoću
polupodzemnih spremnika koji su već ugrađeni i onih koji će se tek ugraditi.
Sukladno  Uredbi  o  gospodarenju  komunalnim  otpadom  te  Zakonu  o  održivom
gospodarenju otpadom dužni smo uvesti evidenciju odloženog miješanog komunalnog otpada
od svakog korisnika usluge te uslugu naplatiti sukladno evidentiranim količinama. Evidencija
odloženog miješanog komunalnog otpada odnosno volumena istog voditi će se pomoću uređaja
volumena 25 l za evidenciju količine otpada (otpadomjer). Komunalne usluge Cres Lošinj d.o.o.
u postupku je ugradnje otpadomjera i slanja kartica za otvaranje istih. Po ugradnji otpadomjera,
u  početku, isti će  se koristiti  bez  kartica.  Nakon  podjele  kartica od 22.  listopada  2018.
godine otpadomjeri će se zaključati te se neće moći koristiti bez uporabe kartica. Molimo
sve  korisnike koji  do  polovice  listopada  ne zaprime korisničku  karticu  da  se  jave  u  urede
Društva na adresi Turion 20/A, Cres ili Mije Mirkovića 17 (Kijac), Mali Lošinj, kako bi podigli
svoju karticu.
Svi korisnici na području Grada Cresa i Grada Malog Lošinja uz račun za rujan primiti će
i  Zahtjev za  odvoz  glomaznog  otpada. Jednom  godišnje  svi  registrirani  korisnici  u  sustavu
Komunalnih usluga Cres Lošinj d.o.o. imaju pravo na besplatan odvoz glomaznog komunalnog
otpada maksimalnog volumena 5m3. Korisnici odvoz glomaznog otpada mogu naručiti slanjem
obrasca za odvoz na adresu Turion 20/A, Cres i Mije Mirkovića 17, Mali Lošinj ili e-mailom:
info@kucl.hr. Korisnik javne usluge može zatražiti odvoz glomaznog otpada samo u periodu
od 15.rujna  do  01.lipnja.  Izvan  tog perioda  korisnik  je  dužan  glomazni  otpad  dovesti  u
reciklažna dvorišta Kalvarija i Pržić.
Molimo  sugrađanke  i  sugrađane  da  novi  sustav  evidencije  otpada  koriste  odgovorno  i
sukladno  uputama  koje  će  se  nalaziti  na  svakom  polupodzemnom  spremniku  za  miješani
komunalni otpad. Kako je zapremnina otpadomjera ograničena na volumen od 25 l molimo
Vas  da  koristite  vreće  za  otpad  odgovarajućih  veličina,  te  da miješani  komunlani otpad  ne
ostavljate pored spremnika ili odlažete u za to ne predviđene spremnike.
Također pozivamo vas da svoj metalni otpad sami donesete na otkupnu stanicu kako biste
primili naknadu za zbrinjavanje istoga.
Na područjima gdje su ispunjeni svi uvjeti za vođenje evidencije odloženih količina
miješanog  komunalanog  otpada,  naplata  po  evidenciji  započinje  01.studenog  2018.
godine.
Sve upute o održivom gospodarenju otpadom, te razvrstavnju otpada možete pronaći na
www.kucl.hr/ekootoci/ , a za sva ostala pitanja stojimo na raspolaganju na info@kucl.hr.

Dokumenti: Zahtjev za odvoz glomaznog otpada

Komunalne usluge Cres Lošinj d.o.o.