Pristup informacijama

Na temelju Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 172/03) uređeno je pravo na pristup informacijama koje posjeduju, raspolažu ili nadziru tijela javne vlasti. Njime se propisuju načela prava na pristup informacijama, izuzeci od prava na pristup informacijama i postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama. Cilj ovog Zakona je omogućiti i osigurati ostvarivanje prava na pristup informacijama fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja društva, sukladno spomenutim, kao i drugim zakonima.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Komunalnim uslugama Cres Lošinj d.o.o. na jedan od sljedećih načina:

  • pisanim putem na adresu: Komunalne usluge Cres Lošinj d.o.o., Turion 20/A 51 557 CRES
  • putem elektroničke pošte na: pristup.info@kucl.hr
  • Telefonski na broj: 051-571-234
  • Osobno.

Obrasci zahtjeva mogu se preuzeti na dnu stranice.Prilikom podnošenja zahtjeva nije potrebno platiti upravnu pristojbu uz obrazac. Podnositelju zahtjeva ima se pravo obračunati stvarni trošak nastao pružanjem informacije. Visina naknade stvarnih materijalnih troškova za pružanje informacije prema Zakonu o pravu na pristup informacijama propisana je Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (Narodne novine br. 12/2014 od 31.1.2014.) – ispravak objavljen u Narodnim novinama br. 15 od 6.2.2014.

Službenik za informiranje:

Marija Gašparin Surdić

Zamjenik službenika za informiranje:

Danijela Ilisić

DOKUMENTI

GODIŠNJA IZVJEŠĆA O PROVEDBI ZPPI

DIGITALNA PRISTUPAČNOST