Odvoz glomaznog otpada

Glomazni komunalni otpad je predmet koji je zbog volumena i/ili mase neprikladno prikupljati u sklopu usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada – kućanski aparati (dotrajali hladnjaci, pećnice, bojleri i sl.), pokućstvo, sanitarni uređaji, velika kartonska ambalaža.

Odvoz glomaznog komunalnog otpada iz kućanstva na području Grada Maloga Lošinja, Grada Cresa i okolnih mjesta obavljati će se s utvrđenih pozicija prema utvrđenom rasporedu. Na navedenim pozicijama biti će postavljeni otvoreni kontejneri u dane vikenda ( petak – ponedjeljak ).

RASPORED ODVOZA GLOMAZNOG OTPADA NA PODRUČJU GRADA CRESA ZA 2016.GODINU

RASPORED ODVOZA GLOMAZNOG OTPADA NA PODRUČJU JLS MALI LOŠINJ U 2016.GODINI

Mole se građani da na utvrđeni dan odvoza odlože glomazni komunalni otpad u kontejnere te da isti ne bacaju i ne ostavljaju na javnim površinama i oko kontejnera za odlaganje komunalnog otpada.

Izvan gore utvrđenog rasporeda, građani mogu glomazni otpad koji nastaje u kućanstvu besplatno odložiti na odlagalištu otpada Kalvarija (Lošinj) i Pržić (Cres) te u reciklažna dvorišta u Nerezinama i Martinšćici, ukoliko ga sami dovezu u osobnom vozilu sa/bez osovinske prikolice za osobna vozila.

Svaki drugi dovoz glomaznog otpada, na odlagališta Pržić i Kalvarija, s teretnim vozilima se naplaćuje prema utvrđenom cjeniku – čl.8. Odluke o načinu plaćanja i visini cijene ostalih komunalnih usluga , ovisno o nosivosti vozila: glomazni otpad

U glomazni komunalni otpad zabranjeno je ostavljati:

Građevinski otpad ( šuta, cigla, crijep, keramičke pločice, beton…)

Biološki otpad ( granje i trava iz vrtova)

 

Napominjemo da je neovlašteno odlaganje glomaznog otpada na javnim površinama zabranjeno i kažnjivo od strane službe komunalnog redarstva. Stoga molimo sve građane da glomazni otpad odlažu na jedan od gore navedenih načina – odlaganjem u za to predviđene kontejnere prema rasporedu / dovozom na odlagališta Pržić ili Kalvarija, odnosno reciklažna dvorišta u Nerezinama i Martinšćici.