Nove odluke o načinu plaćanja i visini cijena javne usluge prikupljanja mješanog komunalnog otpada

Na temelju članka 33. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/2013) i Odluke o javnoj usluzi prikupljanja miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog komunalnog otpada i odvojenog prikupljanja otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila te krupog (glomaznog) komunalnog otpada u Gradu Malom Lošinju, članak 13. S.N. (20/14) i Odluke o javnoj usluzi prikupljanja miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog komunalnog otpada i odvojenog prikupljanja otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila te krupog (glomaznog) komunalnog otpada u Gradu Cresu, članak 13 S.N. (18/14) te članka 36. toč.15. Društvenog ugovora, Skupština društva Komunalne usluge Cres Lošinj d.o.o. na sjednici održanoj dana 14.07.2014. donijela je

ODLUKA O NAČINU PLAĆANJA I VISINI CIJENA JAVNE USLUGE PRIKUPLJANJA MJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA ZA KORISNIKE IZ SKUPINE 1- KUĆANSTVA

Na temelju članka 33. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/2013) i Odluke o javnoj usluzi prikupljanja miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog komunalnog otpada i odvojenog prikupljanja otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila te krupog (glomaznog) komunalnog otpada u Gradu Malom Lošinju, članak 13. S.N. (20/14) i Odluke o javnoj usluzi prikupljanja miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog komunalnog otpada i odvojenog prikupljanja otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila te krupog (glomaznog) komunalnog otpada u Gradu Cresu, članak 13 S.N. (18/14) te članka 36. toč.15. Društvenog ugovora, Skupština društva Komunalne usluge Cres Lošinj d.o.o. na sjednici održanoj dana 14.07.2014. donijela je

ODLUKA O NAČINU PLAĆANJA I VISNI CIJENA USLUGA GOSPODARENJA OTPADOM ZA KORISNIKE USLUGE IZ SKUPINE 2 – GOSPODARSTVO

Odluke se primjenjuju od 01.08.2014.