Izmjene i dopune odluka o načinu plaćanja i visine cijena usluge prikupljanja mješanog komunalnog otpada

Na temelju članka 33. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (N.N. 94/2013) i Odluke o
javnoj usluzi prikupljanja miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog komunalnog otpada
i odvojenog prikupljanja otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila te krupnog
(glomaznog) komunalnog otpada u Gradu Malom Lošinju, članak 13. S.N.(20/14) i Odluke o
javnoj usluzi prikupljanja miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog komunalnog otpada
i odvojenog prikupljanja otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila te krupnog
(glomaznog) komunalnog otpada u Gradu Cresu, članak 13. S.N.(18/14), te članka 36. toč. 15.
Društvenog ugovora, Skupština društva Komunalne usluge Cres Lošinj d.o.o. na sjednici
održanoj dana 18. lipnja 2015. godine donijela je

Izmjenu i dopunu odluke o načinu plaćanja i visini cijena javne usluge prikupljanja mješanog komunalnog otpada za korisnike usluga kućanstva

Izmjenu i dopunu Odluke o načinu plaćanja i visini cijene javne usluge prikupljanja mješanog komunalnog otpada za korisnike usluge iz skupine 2-gospodarstvo